Beneficjent

 

Fot. Kajetan Deja

Dr Beata Szymczycha

Kierownik Projektu

Instytut Oceanologii PAN

Jest pracownikiem w Pracowni Biogeochemii Morza Zakładu Chemii i Biochemii Morza Instytutu Oceanologii PAN. Posiada bogate doświadczenie w zakresie oceanografii i biogeochemii. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na interakcjach woda/osad, podmorskich dopływach wód gruntowych, geochemii wysięków wód gruntowych, denitryfikacji. Dr Beata Szymczycha będzie odpowiadać za zarządzanie projektem, koordynację prac i rozpowszechnianie wyników projektu (WP1). Będzie odpowiedzialna za organizowanie spotkań projektowych i rejsów badawczych oraz będzie koordynowała pobieranie próbek i ich analizy, interpretację danych i przygotowanie manuskryptów. 

beat.sz@iopan.gda.pl

Dr Lech Kotwicki

Instytut Oceanologii PAN

Starszy specjalista-oceanograf w Zakładzie Ekologii Morza Instytutu Oceanologii PAN. Jego głównym przedmiotem badań jest meiofauna, piaszczyste wybrzeża, ekologia przepuszczalnych osadów. „Moim głównym zainteresowaniem naukowym jest mejofauna, grupa ruchliwych organizmów o mikroskopijnej wielkości, które zamieszkują wszystkie osady wodne we wszystkich zakresach głębokości i strefach klimatycznych. Mejobentos, chociaż często pomijany w badaniach ekologicznych, jest bardzo ważnym komponentem życia na dnie morskim. Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół ekologii i taksonomii mejofauny, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i antropogenicznych. Moje badania prowadzone są głównie w Arktyce (archipelag Svalbard) oraz na Morzu Bałtyckim. ” Dr Kotwicki będzie głównie zaangażowany w WP 1 i 4. Będzie uczestniczył w rejsach badawczych, podczas których będzie pobierał próbki mejo i makrofauny. 

lechk@iopan.gda.pl

Dr inż. Magdalena Diak

Instytut Oceanologii PAN

Jest pracownikiem w Pracowni Biogeochemii Morza Zakładu Chemii i Biochemii Morza Instytutu Oceanologii PAN. Posiada bogate doświadczenie w pracy badawczej w zakresie ochrony środowiska i chemii analitycznej. Będzie zaangażowana głównie w realizację zadań w ramach WP1 i WP3 (wpływ SGD na biogeochemię osadów i kolumnę wody morskiej). Będzie brała udział w określaniu natężenia dopływu wód gruntowych do środowiska morskiego za pomocą naturalnie występujących izotopów promieniotwórczych  Ra i Rn.

mdiak@iopan.pl

Dr Przemysław Makuch

Instytut Oceanologii PAN

Jest pracownikiem w Pracowni Wzajemnego Oddziaływania Morza i Atmosfery w Zakładzie Dynamiki Morza IO PAN. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na meteorologii, aeorozolach atmosferycznych w rejonie Arktycznym i Morza Bałtyckiego, systemie CO2 w Arktyce i Morzu Bałtyckim, zakwaszeniu oceanów.

makuch@iopan.pl

Dr Katarzyna Grzelak

Instytut Oceanologii PAN

Jest biologiem morskim z Zakładu Ekologii Morza IO PAN. Jej głównym zainteresowaniem naukowym jest badanie zbiorowisk mejofauny morskiej – grup małych bezkręgowców żyjących na powierzchni osadów lub w przestrzeniach śródmiąższowych, o ciałach mniejszych niż 500 µm. Dr Katarzyna Grzelak interesuje się różnorodnością biologiczną mejobentosu i funkcjonowaniem ekosystemów arktycznych. Przedmiotem badań naukowych Dr Katarzyny Grzelak są wolno żyjące nicienie morskie i Kinorhyncha.

fot. Michał Łepecki/Archiwum NCN

kgrzelak@iopan.pl

Mgr Seyed Reza Saghravani

Instytut Oceanologii PAN

Jest doktorantem afiliowanym przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD). Głównym celem rozprawy doktorskiej będzie oszacowanie wielkości dopływu wód gruntowych w rejonie Arktyki oraz określenie zasięgu i wpływu biogeochemicznego.

reza@iopan.pl

Arctic SGD

Dopływ Wód Gruntowych w Zmieniającej się Arktyce:
Zasięg i Wpływ Biogeochemiczny

Operator programu

Koordynator projektu

Partnerzy projektu